Wydawca treści

Obszary chronionego krajobrazu

Obszary chronionego krajobrazu to tereny chronione ze względu na wyróżniający się krajobraz o zróżnicowanych ekosystemach, wartościowe ze względu na możliwość zaspokajania potrzeb związanych z turystyką i wypoczynkiem lub pełnioną funkcją korytarzy ekologicznych.

Obszar chronionego krajobrazu – zajmuje 17,1% powierzchni całego Nadleśnictwa tj. 5484,19 ha
  • „Wschodnie Okolice Lubska ",
  • „Dolina Bobru"
  • „Dolina Śląskiej Ochli"
  • „Dolina Brzeźnicy"