Asset Publisher Asset Publisher

Zaproszenie do składania ofert na sprzedaż polowań komercyjnych w sezonie łowieckim 2020/2021

INFORMACJA

Nadleśnictwo Krzystkowice informuje, że wśród materiałów do pobrania, dotyczących składania ofert na sprzedaż polowań, umieszczony został skorygowany formularz ofertowy. Dokument ten jest już gotowy do pobrania.

 

 

 1. Nadleśniczy Nadleśnictwa Krzystkowice w Nowogrodzie Bobrzańskim, zwany dalej Sprzedającym, zaprasza Biura polowań do składania ofert na wykonanie polowań komercyjnych na sarny rogacze i jelenie byki w OHZ Nadleśnictwa Krzystkowice.
 2. Przedmiotem zamówienia jest komercyjne wykonywanie polowań na zwierzynę znajdującą się na liście gatunków łownych na podstawie Ustawy Prawo łowieckie z dn. 13 października 1995r. (z późniejszymi zmianami), pozyskaną na terenie obwodu łowieckiego nr 195, 167 i 183 OHZ Nadleśnictwa Krzystkowice w sezonie łowieckim 2020/21.
 3. Oferty należy składać na pakiety łowieckie:

a) Pakiet I – obw. łow. nr 195 i 183 – sarny rogacze

b) Pakiet II – obw. łow. nr 167 – sarny rogacze

c) Pakiet III – obw. łow. Nr 195, 167 i 183 – jelenie byki

       Oferty należy złożyć na formularzach ofertowych przygotowanych przez Sprzedającego  w terminie do dnia 21.02.2020r. do godziny             12:30 w siedzibie Sprzedającego, tj. Nadleśnictwo Krzystkowice; ul. Leśna 1; 66-010 Nowogród Bobrzański. Termin związania ofertą              ustalono do dnia 31.03.2020r.

 1. O zamówienie mogą się ubiegać biura polowań, które spełniają wymogi, o których mowa w art. 18 ustawy z dnia 13 października 1995r. – Prawo łowieckie.
 2. Wybór najlepszej oferty zostanie dokonany w oparciu o kryterium ceny  – 100%, przy czym ocena ofert zostanie dokonana na podstawie  wartości jednego punktu cennika załączonego do oferty. Minimalna wartość punktu wynosi 200,00 zł. Wartości punktu powinny być podane po zaokrągleniu do pełnych złotych.
 3. W przypadku złożenia przez oferentów równowartościowych ofert, dalszy wybór kupującego odbędzie się w formie negocjacji.
 4. W celu zabezpieczenia złożonych ofert należy złożyć wadium w pieniądzu w wysokości:

 a) Pakiet I – 4 000,00 zł

 b) Pakiet II – 4 000,00 zł.

 c) Pakiet III – 4 000,00 zł.

       W przypadku złożenia oferty na Pakiety I,II i III równocześnie, wysokość wadium wynosi 12 000,00 zł.

       Wadium w formie pieniężnej należy wnieść na Rachunek bankowy Nadleśnictwa:       

       BOŚ SA z siedzibą w Warszawie 67 1540 1056 2105 3519 7973 0001

       Wadium musi być wniesione najpóźniej do wyznaczonego terminu składania ofert, tj. do dnia 21.02.2020r. do godziny 12:30.

       Otwarcie ofert nastąpi w dniu 21.02.2020r. godz. 13:00 w Biurowcu Nadleśnictwa Krzystkowice; ul. Leśna 1; 66-010                                       Nowogród Bobrzański; Sala Konferencyjna.

       Dyspozycję w zakresie zwrotu wniesionych w pieniądzu wadiów przez

       Oferentów, Sprzedający przekaże do banku niezwłocznie po:

a) upływie terminu związania ofertą,

b) zawarciu umowy kupna-sprzedaży w sprawie ogłoszonego przetargu na sprzedaż ryczałtową polowań,

c) unieważnieniu postępowania o udzielenie niniejszej umowy kupna-sprzedaży,

       Sprzedający niezwłocznie dokona zwrotu wadium na wniosek Oferenta:

a) który wycofał ofertę przed upływem terminu składania ofert,

b) który został wykluczony z postępowania,

c) którego oferta została odrzucona.

        Wadium Oferenta, którego oferta została wybrana, zostanie zatrzymane wraz z odsetkami w przypadku, gdy Oferent odmówi                          podpisania umowy na warunkach określonych w ofercie.

        Wadium wniesione w pieniądzu, Sprzedający przechowa na rachunku bankowym i zwróci je wraz z odsetkami wynikającymi z umowy            rachunku bankowego, pomniejszone o koszty prowadzenia rachunku bankowego oraz prowizji bankowej za przelew pieniędzy na                  rachunek bankowy wskazany przez Oferenta.

 1. Sprzedający powiadomi na piśmie o wynikach postępowania wszystkich Oferentów.
 2. Wybranemu Oferentowi, Sprzedający określi miejsce i termin podpisania umowy kupna – sprzedaży.
 3. Jeśli Oferent, którego oferta została wybrana, uchyla się od zawarcia umowy kupna-sprzedaży, Sprzedający może wybierać ofertę najkorzystniejszą spośród pozostałych ofert, bez przeprowadzania ich ponownej oceny.
 4. Sprzedający zastrzega sobie prawo do unieważnienia przetargu bez podania przyczyny.

HUNTING OFFER

Contact for a hunting offer:

Michalina Biernat

tel. +48 68 327 65 32 (ext. 29)

e-mail: Michalina.Biernat@zielonagora.lasy.gov.pl

 

.......... .......... .......... .......... .......... ..........