Asset Publisher Asset Publisher

Zaproszenie do składania ofert na sprzedaż polowań komercyjnych w sezonie łowieckim 2019/2020

INFORMACJA

Nadleśnictwo Krzystkowice informuje, że wśród materiałów do pobrania, dotyczących składania ofert na sprzedaż polowań, umieszczony został skorygowany formularz ofertowy. Dokument ten jest już gotowy do pobrania.

 

 1. Nadleśniczy Nadleśnictwa Krzystkowice w Nowogrodzie Bobrzańskim, zwany dalej Sprzedającym, zaprasza Biura polowań do składania ofert na wykonanie polowań komercyjnych na zwierzynę łowną OHZ Nadleśnictwa Krzystkowice.

 2. Przedmiotem zamówienia jest komercyjne wykonywanie polowań na

  zwierzynę znajdującą się na liście gatunków łownych na podstawie Ustawy Prawo łowieckie z dn. 13 października 1995r. (z późniejszymi zmianami), pozyskaną na terenie obwodu łowieckiego nr 195, 167 i 183 OHZ Nadleśnictwa Krzystkowice w sezonie łowieckim 2019/20.

 3. Oferty należy składać na pakiety łowieckie:

 4. Pakiet I – obw. łow. nr 195

 5. Pakiet II – obw. łow. nr 167 i 183

  Oferty należy złożyć na formularzach ofertowych przygotowanych przez Sprzedającego  w terminie do dnia 14.03.2019r. do godziny 12:30 w siedzibie Sprzedającego , tj. Nadleśnictwo Krzystkowice; ul. Leśna 1; 66-010 Nowogród Bobrzański. Termin związania ofertą ustalono do dnia 16.04.2019r.

 6. Wybór najlepszej oferty zostanie dokonany w oparciu o kryterium ceny – 100

  %, przy czym ocena ofert zostanie dokonana na podstawie  wartości jednego punktu cennika załączonego do oferty.

  Minimalna wartość punktu wynosi 210,00 zł.

  Wartości punktu powinny być podane po zaokrągleniu do pełnych złotych.

 7. W przypadku złożenia przez oferentów równowartościowych ofert, dalszy

  wybór kupującego odbędzie się w formie negocjacji.

 8. W celu zabezpieczenia złożonych ofert należy złożyć wadium w pieniądzu

  w wysokości:

 9. Pakiet I – 4 000,00 zł

 10. Pakiet II – 4 000,00 zł.

 11. W przypadku złożenia oferty na Pakiety I i II równocześnie, wysokość wadium wynosi 8 000,00 zł.

  Wadium w formie pieniężnej należy wnieść na Rachunek bankowy Nadleśnictwa:       BOŚ SA z siedzibą w Warszawie 67 1540 1056 2105 3519 7973 0001

  Wadium musi być wniesione najpóźniej do wyznaczonego terminu składania ofert,     tj. do dnia 14.03.2019r. do godziny 12:30.

  Otwarcie ofert nastąpi w dniu 14.03.2019r. godz. 13:00 w Biurowcu Nadleśnictwa Krzystkowice; ul. Leśna 1; 66-010 Nowogród Bobrzański; Sala Konferencyjna.

  Dyspozycję w zakresie zwrotu wniesionych w pieniądzu wadiów przez

  Oferentów, Sprzedający przekaże do banku niezwłocznie po:

 12. upływie terminu związania ofertą,

 13. zawarciu umowy kupna-sprzedaży w sprawie ogłoszonego przetargu na sprzedaż ryczałtową polowań,

 14. unieważnieniu postępowania o udzielenie niniejszej umowy kupna-sprzedaży,

  Sprzedający niezwłocznie dokona zwrotu wadium na wniosek Oferenta:

 15. który wycofał ofertę przed upływem terminu składania ofert,

 16. który został wykluczony z postępowania,

 17. którego oferta została odrzucona.

  Wadium Oferenta, którego oferta została wybrana, zostanie zatrzymane wraz              z odsetkami w przypadku, gdy Oferent odmówi podpisania umowy na warunkach określonych w ofercie.

  Wadium wniesione w pieniądzu, Sprzedający przechowa na rachunku bankowym          i zwróci je wraz z odsetkami wynikającymi z umowy rachunku bankowego, pomniejszone o koszty prowadzenia rachunku bankowego oraz prowizji bankowej za przelew pieniędzy na rachunek bankowy wskazany przez Oferenta.

 18. Sprzedający powiadomi na piśmie o wynikach postępowania wszystkich

  Oferentów.

 19. Wybranemu Oferentowi, Sprzedający określi miejsce i termin podpisania

  umowy kupna – sprzedaży.

 20. Jeśli Oferent , którego oferta została wybrana, uchyla się od zawarcia umowy

  kupna-sprzedaży, Sprzedający może wybierać ofertę najkorzystniejszą spośród pozostałych ofert, bez przeprowadzania ich ponownej oceny.

 21. Sprzedający zastrzega sobie prawo do unieważnienia przetargu bez podania

  przyczyny.


Jägerei - Angebot

Für das Angebot im Bereich Jägerei zuständige Person:

Michalina Biernat
tel. +48 68 327 65 32 (wew. 29)
e-mail: Michalina.Biernat@zielonagora.lasy.gov.pl
 

.......... .......... .......... .......... .......... ..........